Δικαιολογητικά εγγραφής.

Tα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στο Νηπιαγωγείο , είναι τα εξής:

1.Ιδιωτικό συμφωνητικό (σας το παρέχουμε εμείς)

2.Δήλωση συγκατάθεσης γονέων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)
(σας το παρέχουμε εμείς).

3.Το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού (πρέπει να είναι ολοκληρωμένο το Εθνικό πρόγραμμα Εμβολισμών Παιδιών ανάλογα με την ηλικία του παιδιού κατά την εγγραφή του).

4.Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή – ΑΔΥΜ (σας το παρέχουμε εμείς), συμπληρωμένο από Παιδίατρο, ή Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο, και με το οποίο πιστοποιείται ότι το παιδί μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

5.Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας όπου είναι εγγεγραμμένο το παιδί (μέσω του my school).

6.Υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων για τη μεταφορά ή μη του παιδιού τους με το σχολικό λεωφορείο.

Για τα παιδιά διαζευγμένων οικογενειών θα πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον:

7.Τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού καθώς και τους όρους επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια.

Για τα παιδιά με ξένη υπηκοότητα θα πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον:

8.Άδεια παραμονής των γονέων.                                 παιδικος σταθμος νηπιαγωγειο γλυφαδα παιδικοι σταθμοι νηπιαγωγεια

9.Πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.