Δικαιολογητικά εγγραφής

Tα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό , είναι τα εξής:

1.Ιδιωτικό συμφωνητικό (σας το παρέχουμε εμείς)

2.Δήλωση συγκατάθεσης γονέων για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR)
(σας το παρέχουμε εμείς).

3.Το Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού (πρέπει να είναι ολοκληρωμένο το Εθνικό πρόγραμμα Εμβολισμών Παιδιών ανάλογα με την ηλικία του παιδιού κατά την εγγραφή του).

4.Βεβαίωση παιδιάτρου για την καλή κατάσταση της υγείας του παιδιού και τη ικανότητά του να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου μας.

5.Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας όπου είναι εγγεγραμμένο το παιδί.

6.Υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων για τη μεταφορά ή μη του παιδιού τους με το σχολικό λεωφορείο.

Για τα παιδιά διαζευγμένων οικογενειών θα πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον:

7.Τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού καθώς και τους όρους επικοινωνίας του παιδιού με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια.

Για τα παιδιά με ξένη υπηκοότητα θα πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον:

8.Άδεια παραμονής των γονέων.

9.Πιστοποιητικό γεννήσεως ή άλλο επίσημο έγγραφο μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.

παιδικοσ σταθμοσ νηπιαγωγειο γλυφαδα παιδικοι σταθμοι νηπιαγωγεια